Karakter boyutu :
TEMİZ SU MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR /294

TEMİZ SU MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR /294

Tarih 26 Temmuz 2019, 16:21 Editör tula basın

TEMİZ SU MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

İHALE İLANI
TEMİZ SU MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR 
RİZE BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ 

Rize Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü hizmetlerinde kullanılmak üzere temiz su malzemesi alımı 4734 sayılı Kamıı İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2019/358805
1- İdarenin:
a)Adresi : PİRİÇELEBİ MAH. MENDERES BULVARI   1 53100 RİZE MERKEZ/RİZE
b)Telefon ve faks numarası : 4642130190 -
c)Elektronik Posta Adresi : suvekanalizasyonmudurlugu@rize.bel.tr
ç) İhale dokümanının görüle
bileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhaIe konusu malın
a) Niteliği türü ve miktarı : 114 kalem temiz su malzemesi alımı
  Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale   dokümanı içinde bulunan idari   şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Rize Belediyesi Su ve Kanalizasyon   İşleri Müdürlüğü muayene ve kabul   komisyonu tarafından gösterilecek depo   alanına teknik şartnameye uygun   şekilde teslimi yapılacaktır.
c)Teslim tarihi : Malzemeler Rize Belediyesi Su ve   Kanalizasyon Müdürlüğü'nün   yetkilendireceği kişilerin onayı ile   nakliyesi yükleniciye ait olmak üzere   Rize Belediyesi Su ve Kanalizasyon   Müdürlüğüne sözleşme tarihini takip   eden 31.12.2019 tarihine kadar teslim   edilecektir.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Rize Belediye Başkanlığı Encümen   Toplantı salonu Piriçelebi Mah. Mende   -res Bulvarı K:3 No. 182 Merkez RİZE 
b:Tarihi ve saati : 23.08.2019  - 10:30
4.İhaleye katılabilme şartlan ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1.İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
Yüklenici, tüm teklif ettiği malzemelerin, yetkili satıcılık belgesi ve içme suyuna uygunluk belge / raporları (Sağlık Bakanlığı denetimindeki kurum-kııruluşlara ait) İhale komisyonuna sunacaktır.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3.Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4.Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2.Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3.Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:
a)İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b)Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c)Türkiye'de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.
a)İstekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,
b)İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu,
c)İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi, 
ç)İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenmiş ve teklif ettiği mala ilişkin Yerli Malı Belgesi,
İdare tarafından isteklinin imalatçı olduğunu yukarıdaki belgelerden birini sunarak tevsik edeceği belirtilecektir, idarenin yukarıdaki belgeleri birlikte istemesi isteklinin ise bu belgelerden birini sunması yeterlidir.
Bu bükümler çerçevesinde İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.
4.3.2.
4.3.2.1. Standarda ilişkin belgeler:
İhale evrakları ile birlikte EPDM conta ile ilgili NSF (içme suyunda kullanılabilirlik -uluslar arası sertifika) ve EN 681-1 / WA50 içme suyu (Avrupa. Normu) belgesini, C.E 2014/68/AB belgelerini vermek zorundadır.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6.İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7.İhale dokümanının görülmesi:
7.1.İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2.İhaleye teklif verecek olanların, ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8.Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Belediye Başkanlığı İhale Büro Şefliği adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9.İstekliler tek liderini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10.İstekliler teklif ettikleri bedelin %3' ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
İh Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.
12.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLAN TARİHİ:27.07.2019 İLAN NO:294

 • Array
 • Array
 • Array
 • Array
 • Array
 • Array
 • Array
 • Array
 • Array

BASIN - İLAN

T.C. RİZE 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C. RİZE 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ T.C. RİZE 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C. RIZE 2. ASLIYE HUKUK MAHKEMESINDEN

T.C. RIZE 2. ASLIYE HUKUK MAHKEMESINDEN T.C. RIZE 2. ASLIYE HUKUK MAHKEMESINDEN

Tüm Fotoğraflar    

  13.08.2020
 

13.08.2020..

İzlenme: 4

   
  12.08.2020
 

12.08.2020..

İzlenme: 29

   
  11.08.2020
 

11.08.2020..

İzlenme: 32

   
  10.08.2020
 

10.08.2020..

İzlenme: 31

   
 •  
 •  
 •  

 • Bugün haber eklenmedi.

 • Son 7 gün haber eklenmedi.

 • Bu ay haber eklenmedi.
tula basın tula basın
‘’ADALET MÜLKÜN TEMELİDİR’’!...
Orhan Yazıcılar Orhan Yazıcılar
HİKMET HOCA GİDİCİ Mİ?
B.Ali KAVALCI B.Ali KAVALCI
KANDÖKEN TAŞÖREN CUNTACI
Ramazan Topcan Ramazan Topcan
VAKİT; AYRILIK VAKTİ
Azmi Kandemir Azmi Kandemir
MUHALEFET DEĞİŞEN VE GELİŞEN TÜRKİYE’YE İNTİBAK EDEMİYOR
İsmet KÖSOĞLU İsmet KÖSOĞLU
NECATİ HOCA VE ÇAY TV.


Tüm videolar

  27 Mayıs 1960'ta ne oldu? Videosu
 

27 Mayıs 1960'ta ne oldu?

   
  RİZE TANITIM Videosu
 

RİZE TANITIM

   


KİRALIK EV